آموزش آنلاین زبان خارجی - هزینه دوره ها

فهرست مطلب

هزینه دوره ها (به تومان)

مراحل

دوره ها

زبان انگلیسی و عربی

سایر زبان ها

مقدماتی A 1

ترم اول

خصوصی: 420 هزار

نیمه خصوصی: 240 هزار (به ازای هر نفر)

خصوصی: 480 هزار

نیمه خصوصی: 300 هزار (به ازای هر نفر)

 

ترم دوم

خصوصی: 420 هزار

نیمه خصوصی: 240 هزار (به ازای هر نفر)

خصوصی: 480 هزار

نیمه خصوصی: 300 هزار (به ازای هر نفر)

مقدماتی A 2

ترم سوم

خصوصی: 480 هزار

نیمه خصوصی: 300 هزار (به ازای هر نفر)

خصوصی: 540 هزار

نیمه خصوصی: 360 هزار (به ازای هر نفر)

 

ترم چهارم

خصوصی: 480 هزار

نیمه خصوصی: 300 هزار (به ازای هر نفر)

خصوصی: 540 هزار

نیمه خصوصی: 360 هزار (به ازای هر نفر)

متوسطه B 1

ترم پنجم

خصوصی: 540 هزار

نیمه خصوصی: 360 هزار (به ازای هر نفر)

خصوصی: 600 هزار

نیمه خصوصی: 420 هزار (به ازای هر نفر)

 

ترم ششم

خصوصی: 540 هزار

نیمه خصوصی: 360 هزار (به ازای هر نفر)

خصوصی: 600 هزار

نیمه خصوصی: 420 هزار (به ازای هر نفر)

متوسطه B 1+

ترم هفتم

خصوصی: 600 هزار

نیمه خصوصی: 420 هزار (به ازای هر نفر)

خصوصی: 660 هزار

نیمه خصوصی: 480 هزار (به ازای هر نفر)

 

ترم هشتم

خصوصی: 600 هزار

نیمه خصوصی: 420 هزار (به ازای هر نفر)

خصوصی: 660 هزار

نیمه خصوصی: 480 هزار (به ازای هر نفر)