گزارش برگزاری کنفرانس

چاپ

اولین کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی در تاریخ 19 اسفندماه 1395 در دانشگاه جامع علمی کاربردی استانداری برگزار گردید.
اهم محورهای ارائه شده در این کنفرانس به شرح ذیل می باشد: