دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

Experience: 15 سال سابقه تدریس

Total: 0 Lesson(s)

Email: Siyahat@icpcr.com

Website: http://www.icpcr.com

متخصص در روش شناسی علوم، روش تحقیق، مقاله نویسی، پایان نامه نویسی، فقه و مبانی حقوق، مباحث مربوط به حقوق بشر

%
روش شناسی علوم، روش تحقیق، مقاله نویسی، پایان نامه نویسی، فقه و مبانی حقوق، حقوق بشر، امور بین الملل