نمایه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

🔸قابل توجه اساتید، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران محترم
با توجه به گزارش دبیرخانه، نظر به طی مراحل قانونی و ثبت کنفرانس در وزارت علوم و همچنین موافقت رسمی ISC، کلیه مقالات پذیرفته شده، توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه خواهند شد.
لینک کنفرانس: http://conf.isc.gov.ir/icp97