پیش نشست کنفرانس بین المللی صلح پژوهی باعنوان رابطه جهان بینی و صلح

پیش نشست کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

عنوان نشست : رابطه جهان بینی و صلح

ارائه کننده: جناب آقای دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

زمان : یکشنبه 11 شهریور ساعت 18

مکان : بلوار جمهوری، نبش کوچه 50/1 مجتمع الهیه1، طبقه7، واحد16، مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در نشست تحت لیسانس DNW ارائه میشود .