کتابنامه

1- ابراهیمی، محمد حسین، کشاورزی در اسلام، سازمان کشاورزی، قم.

2- ابن منظور، محمد بن مکرم، 1414 ق، لسان العرب ، دارصادر، بیروت ، چاپ سوم.

3- اذرتاش، اذرنوش، 1379 ش، فرهنگ معاصرعربی به فارسی، نی، تهران.

4- اکبری راد، طیبه،1395ش، معناشناسی عمل صالح حوزه های معنایی مرتبط با آن در قران کریم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران .  

5- امین شیرازی، احمد، 1391،اسلام پزشک بی دارو، نسل، قم.

6- ایزوتسو، توشهیکو، 1368ش، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ چهارم.

7 - بحرانی، هاشم بن سلیمان، 1416 ق، البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، تهران.

بندر بیگی، محمد، 1372، فرهنگ لغت عربی به فارسی، ترجمه المنجد الطلاب، ناصرخسرو تهران. 8-

9- بیهقی، احمد بن حسین، سنن، دارالفکر، بیروت.

10- پاکنژاد، رضا، 1360، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر .

11- پاک نیا تبریزی، عبدالکریم، کتاب لقمه پاک و تاثیر آن در زندگی با نوشتاری در اهمیت کشاورزی در اسلام، فرهنگ اهل البیت.

12- تفلیسی، ابوالفضل جیش بن ابراهیم، 1378ش، وجوه قرآن، مهدی محقق، دانشگاه تهران.

13- جوهری، اسماعیل بن حماد، 1376 ق، الصحاح تاج للغه و صحاح العربیه، دارالعلم للملابین، بیروت.

14 - حقی برسوی، اسماعیل، تفسیرروح البیان، بی تا، دارا الفکر، بیروت.

15- حویزی عروسی، 1412 ه ق، نورالثقلین، موسسه اسماعیلیان، قم، طبع چهارم.

16- خمینی، روح الله، 1368، صحیفه نور، موسسه تنظیم و نشر آثار امام.

17- رازی، ابوالفتوح، 1408ه ق، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القران، دارالکتب العلمیه، بنیاد پژوهش های رضوی، تهران.

18- راغب اصفهانی، 1430 ق، مفردات الفاظ قران، المطبعه المصریه، بیروت.

19- رضایی، محمد مهدی، 1396 ش، نگاهی موحدانه به شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق ترجمه توحید مفضل.

20 - رمضانی، علی/ نبویان، سید محمود، مقاله بررسی تطبیق اخلاق کشاورزی در اسلام و غرب

21- سفر تثنیه تورات کنونی، فصل 21

22- فیض کاشانی، ملا محسن، 1415 ق، صافی، تهران، انتشارات صدر، چاپ دوم.

23- قمی،محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی(شیخ صدوق)، 1378ق، تاویل الایات الظاهره، موسسه اهل البیت.

24- طباطبایی، سید محمد حسین، 1417 ق، المیزان فی تفسیر القران، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم.

25- طبرسی، فضل بن حسن، 1372 ش، مجمع البیان فی تفسیر القران، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم.

26- طوسی، محمد بن حسن (شیخ الطایفه) 1365 ق، تهذیب الاحکام، دارالکتب اسلامیه، تهران.

27- عاملی، محمد حسن حر(شیخ عاملی) 1407 ق، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت قم.

28- عبدالباقی، محمد فواد، 1364ق، المعجم المفهرس الفاظ القرا ن، دار الکتاب المصریه، مصر

29- عبده، شیخ محمد، 1421 ق، المنار، موسسه الرساله، بیروت.

30 - عیاشی سمرقندی ، محمد بن مسعود، 1380 ق، تفسیر عیاشی، چاپخانه علمیه تهران

31- فخر رازی، محمدبن عمر، 1420، تفسیر کبیر(مفاتیح الغیب)، داراحیا التراث العربی،بیروت، چ سوم

32 - فیض کاشانی، ملا محسن، 1091 ق، محجه البیضاء فی تهذیب الاحیا

33- قرطبی، محمد، 1364 ش، قرطبی(الجامع الاحکام القران)، انتشارات ناصر، خسرو، تهران.

34-- قرشی بنایی، سید علی اکبر، 1371، قاموس قران فارسی، دارالکتب اسلامی، تهران.

35 - قرائتی، محسن، 1383 ش، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، تهران، چاپ یازدهم.

36 - قمی، عباس، سفینه البحار و مدینه الحکام و الاثار، اسوه، تهران.

37 - قمی، علی بن ابراهیم، 1363، تفسیرقمی، دارالکتاب قم.

38 - کلینی، محمد بن یعقوب، 1368ق، اصول کافی، دار الکتاب الاسلامیه(ترجمه مصطفوی)، تهران.

39 - کاشانی، ملافتح الله، 1336ش، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران، چاپ سوم.

40 - مجلسی، محمد باقر، 1111 ق،بحارالانوار، بیروت، داراحیا التراث العربی

41 -مرادی زنجانی، حسین، لسانی فشارکی، محمدعلی، 1393ش، روش تحقیق موضوعی درقرآن کریم، موسسه بوستان، قم.

 42 - مراغی، احمدبن مصطفی، تفسیر المراغی، دار احیاالتراث العربی، بیروت.

43 - محمدی ری شهری،1379 ش محمد، میزان الحکمه دارالحدیث، چاپ اول.قم

44-  محمودیان، مهدی، 1390 ش،آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن، سوه، واحد پژوهش امام علی (ع)، قم.

45-  محی الدین، درویش، اعراب قرآن و بیانه، کمال الملک، قم

46 - مستفید، حمیدرضا، 1393 ش، در محضر قرآن کریم، چاپ اول، اسوه، قم.

47 - مصطفوی، حسن، 1374 ش، التحقیق فی کلمات القران الکریم، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، سازمان، چاپ و انتشارات، تهران.                                                  

48 - مکارم شیرازی، ناصر، 1374 ش، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران.

49 - محدث نوری، حسین، 1408 ق، مستدرک الوسایل، چاپ آل البیت.

50 - هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر راهنما، 1373ش، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه اسلامی، قم.

51- مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی، کتاب طبیعت و کشاورزی از دیدگاه اسلام.

52- خالوزاده مبارکه، فاطمه، 1395 ش، معناشناسی حسرت، دانشگاه آزاد تهران شمال.

53- خوبان فرد، فاطمه، 1395 ش، معنا شناسی اخلاص، دانشگاه آزاد تهران شمال.

54- حسینی، سید علی، فرهنگ جهاد، شماره19، بهار 79.

55- حیدر نداقی، محمد علی، اهمیت کشاورزی در اسلام.

56- علیپور فرد، نیم نگاهی به اهمیت و جایگاه کشاورزی در اسلام.

57-رضائیان، زهرا، کشاورزی در قرآن کریم نویدی بر استقلال اقتصادی.

58- سیمای گیاهان زراعی در قرآن، مجله فرهنگ جهاد،ش46، زمستان 85.