جدول‌ها

 

جدول شماره 1 - واژه زرع در قرآن - 14 بار در قرآن در 12 آیه آمده است.

ردیف

واژه

دفعات تکرار

نام
سوره

شماره
 آیه

کاربردهای معنایی

1

کزرع –الزراع

2

الفتح

29

تشبیه( مجاز )

2

تزرعونه – الزارعون

2

الواقعه

64

  حقیقی عوامل زرع ( خدا مالک واقعی زرع )

3

زرعا

1

الزمر

21

حقیقی عوامل زرع ( آب و باران )

4

تزرعون

1

یوسف

47

حقیقی عوامل زرع(مدیریت،برنامه ریزی ،
حفظ و ذخیره سازی )

5

وزروع

1

الشعرا

148

حقیقی مصادیق زرع ( خرما )

6

الزرع

1

النحل

11

حقیقی مصادیق زرع ( زیتون )

7  

وزرع

1

الرعد

4

حقیقی مصادیق زرع ( انگور )

8

الزرع

1

الانعام

141

حقیقی مصادیق زرع ( انار )

9

زرعا

1

الکهف

32

حقیقی موانع زرع( کفران نعمت و غرور )

10

زرعا

1

ابراهیم

37

 حقیقی موانع زرع ( بی آبی و کمبود آن )

11

زرعا

1

الزمر

21

 حقیقی آثار زرع ( عبرت و خداشناسی )

12

زرعا

1

السجده

27

 حقیقی آثار زرع ( رویش و تغذیه چهارپایان )

13

وزروع

1

الدخان

26

حقیقی آثار زرع ( میراث ارزشمند و برخورداری از نعمت ها)

14

الزرع

1

الانعام

141

   حقیقی آثار زرع ( پرداخت زکات)

 

 

جدول شماره 2 - واژه حرث در قرآن - 14 بار در قرآن در 11 آیه آمده است.

ردیف

واژه

دفعات تکرار

نام
سوره

شماره
 آیه

کاربردها

1

حرث

1

شوری

20

تشبیه ( هم نشینی با دنیا و آخرت )

2

حرث

1

آل عمران

117

تشبیه ( اثر فاسد نتیجه عمل فاسد )

3

حرث

1

بقره

223

تشبیه (نساء به حرث )

4

تحرثون

1

واقعه

63

حقیقی ( تفکر و تامل در حرث )

5

حرثکم

1

قلم

22

حقیقی( حرث و امتحان الهی )

6

الحرث

1

آل عمران

14

حقیقی ( حرث و دلبستگی به آن )

7

الحرث

1

الانبیا

78

 حقیقی ( حرث و داوری داود و سلیمان )

8

الحرث

1

بقره

205

 حقیقی( هم نشینی) حرث و نسل )

9

الحرث

1

انعام

136

حقیقی ( حرث و خرافه پرستی مشرکان )

10

حرث

1

انعام

138

حقیقی ( حرث و خرافه پرستی مشرکان )

11

الحرث

1

بقره

71

 حقیقی ( حرث و گاو بنی اسرائیل )

 

جدول شماره 3 - واژه نبت در قرآن - 26 بار در قرآن در 23 آیه آمده است

ردیف

واژه

دفعات
تکرار

نام
سوره

شماره
آیه

کاربردها

1

انبتکم نباتا

2

نوح

17

تشبیه ( نبت برای خلقت انسان )

2

انبتها نباتا

2

آل عمران

37

تشبیه ( نبت برای پرورش حضرت مریم )

1

فانبتنا

2

نمل

60

حقیقی عوامل نبت (خدا عامل اصلی نبت)

2

نبات

1

کهف

45

حقیقی عوامل نبت(آب و باران )

3

نباتا

1

نبا

15

حقیقی عوامل نبت ( آب و باران )

4

نباته

1

حدید**

20

حقیقی عوامل نبت ( آب و باران )

5

ابت

1

حج

5

حقیقی عوامل نبت( آب و باران )

6

نباته

1

اعراف

58

حقیقی عوامل نبت(خاک و زمین مناسب)

7

انبتنا

1

ق

7

حقیقی عوامل نبت ( گستردگی زمین )

8

انبتنا

1

بقره

261

حقیقی عوامل نبت(خدا عامل اصلی افزایش گیاه)

9

تنبت

1

یس

36

حقیقی، کیفیت و شرائط نبت
( زوجیت گیاهان )

10

فانبتنا

1

لقمان

10

حقیقی، کیفیت و شرائط نبت
( زوجیت گیاهان )

11

انبتنا

1

شعراء

7

حقیقی، کیفیت و شرائط نبت
( زوجیت گیاهان )

12

انبتنا

1

حجر

19

حقیقی، کیفیت و شرائط نبت (هر چیز موزون)

13

نبات

1

انعام

99

حقیقی، مصادیق نبت ( سبزه ها، نخل ها، تاک ها، زیتون و انار)

14

نبات

1

طه

53

حقیقی، مصادیق نبت( فراورده های کشاورزی و گیاهی )

15

فانبتنا

1

ق

9

حقیقی، مصادیق نبت( دانه های درو کردنی )

16

فانبتنا

1

عبس

27

حقیقی، مصادیق نبت( دانه های درو کردنی )

17

و انبتنا

1

صافات

146

حقیقی، مصادیق نبت (کدو)

18

تنبت

1

بقره

61

حقیقی، مصادیق نبت( سبزی، خیار، سیر، پیاز و عدس )

18

تنبت

1

مومنون

20

حقیقی، مصادیق نبت( روغن زیتون )

*20

ینبت

1

نحل

11

حقیقی، مصادیق نبت( خرما، زیتون، انگور و انار)

21

نبات

1

یونس

24

حقیقی، آثار نبت( رویش گیاه زینت و زیبایی زمین )

 

 

* آیه 11 سوره نحل که از مصادیق مشترک زرع و نبت می باشد در هر دو جدول زرع و نبت آمده است.

** درآیه 20 حدید،  واژه کفار جانشین زارع شده است.