تفاوت حرث و نبت با زرع

  حرث و نبت هر دو هم کاربرد تشبیهی دارند و هم کاربرد حقیقی. در نبت و زرع مصادیق، عوامل، کیفیت و شرایط در چندین آیه ذکر شده است ولی در حرث مصادیق، عوامل، شرایط و آثار ذکر نشده است. در کاربردهای حقیقی نبت و زرع، خداوند عامل اصلی معرفی شده است و آب و باران به عنوان مهمترین عامل رویش گیاه می‌باشد. همچنین خاک و زمین به عنوان عوامل نبت بیان شده است. تمام دانه ها، تاک ها، باغ ها، میوه ها، سبزی ها، کدو و روغن زیتون به عنوان مصادیق نبت و همچنین نخل، زیتون، انار و انگور که در آیه 11 نحل به عنوان مصادیق در هر دو واژه زرع و نبت به صورت مشترک ذکر شده است. زوجیت گیاهان از کیفیت نبت و یکی از معجزات علمی قرآن و نشانه های قدرت خدا در آن ها واضح و آشکار است. در نبت خداوند گیاه و هرچیز را موزون رویانده و خدا عامل اصلی افزایش گیاه ذکر شده است. پرداخت زکات که حق خداوند می باشد از آثار زرع بیان شده است. در زرع و نبت به اصل توحید و معاد اشاره شده و یکی از نشانه های قدرت خدا، زوج بودن گیاهان است. از آثار زرع، عبرت و خداشناسی و از آثار نبت رویش گل، گیاه، باغ ها و سبزه ها که موجب زینت و زیبایی زمین می شود. فقط آیه 11 نحل در زرع و نبت مشترک است. زرع 14 بار در 12 ایه، حرث 14 بار در 11 آیه و  نبت 26 بار در23 آیه آمده است.