کاربردهای نبت در قرآن کریم

فهرست مطلب

واژه نبت در قرآن کاربردهای مختلفی دارد. گاه به صورت تشبیه و در بعضی آیات به معنای حقیقی آمده که عوامل، شرائط، کیفیت، مصادیق و آثار آن ذکر شده است.