تفاوت حرث و زرع بر اساس کاربردها

نتیجه گیری (تفاوت حرث و زرع بر اساس کاربردها ):

   حرث و زرع در آیات هم به صورت تشبیه و هم به صورت حقیقی به کار رفته است. در زرع یک تشبیه ولی در حرث سه تشبیه به کار رفته است و در کاربرد حقیقی زرع، عوامل، شرایط، مصادیق، موانع و آثار آن ذکر شده است اما در حرث این موارد ذکر نشده است فقط کاربرد های مجازی و حقیقی آن بیان شده است. در حرث دنیا به مزرعه تشبیه شده است. انسان ها همه زارع و کشاورز اند. این جهان مزرعه آنهاست، اعمال آنها کشت، نیت آنها بذر و آخرت محل برداشت است. هر چه در این دنیا می کاریم در آخرت درو
می کنیم. این بیشتر جنبه معنوی دارد و در تشبیه دیگری اثر فاسد نتیجه عمل فاسد است این هم در مورد انفاق ریاکارانه است و به زراعت بی موقع و غیر محل مناسب تشبیه شده است. ریاکاری و خودنمایی مانند باد سوزان محصول را می سوزاند، بی فایده و بی حاصل است و در آیه دیگر زنان را به کشتزار، مزرعه و محل بذر افشانی همسران  تشبیه کرده است و کاربرد های دیگر حرث بیشتر حقیقی بوده و بیانگر اهمیت و ارزش آن است. مثلا در آیه 63 واقعه می گوید به آنچه کشت می کنید اندیشیده اید. در آیه دیگر داستان صاحبان باغی که مورد آزمایش الهی قرار گرفته اند را بیان می کند. در آیات دیگر حرث و خرافه پرستی مشرکان، حرث و نسل که هلاکت این دو هلاکت دین و انسانیت است، بیان شده است. در این کاربردها حرث گاه در معنای کشت و پاشیدن بذر گاه در معنای کشتزار بکار رفته است ولی زرع به معنای رویاندن است و رویاندن کار خداست و انسان با تلاش و توکل فقط فاعل و انجام دهنده زرع و حارث است.