کاربرد های زرع در قرآن کریم

فهرست مطلب

   واژه زرع در قرآن کریم دارای کاربردهای متفاوتی است گاه به صورت تشبیه و در بقیه آیات برای تبیین کشت و به معنای حقیقی بکار رفته است. در بعضی آیات مصادیق آن آمده است و در بعضی دیگر عوامل زرع، باران و شراکت خدا با زارع بیان شده است. در بعضی دیگر از آیات آثار زرع که رویش، زیبایی، تغذیه چهارپایان، انسان ها و همچنین روش نگهداری آن بیان شده است و بر پرداخت حق محرومان در روز برداشت زرع نیز تاکید شده است.