کاربرد های زرع در قرآن کریم - کاربرد زرع در معنای حقیقی

فهرست مطلب

کاربرد زرع در معنای حقیقی:

در مواردی که در ادامه مطالعه می کنید؛ زرع در قرآن به معنای حقیقی بکار رفته است.