کلیات

یکی از مهم ترین مسائلی که پیوسته در حیات و زندگی انسان نقش مهمی دارد و از ضروریات و نیازهای بشر که با آن قوت خود را فراهم و تغذیه انسان و چارپایان را تامین می کند کشت زرع، زراعت و کشاورزی است. جامعه ی در حال ترقی و پیشرفت که تولید و کشاورزی آن رونق داشته باشد، تاثیر اساسی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی ازقبیل تولید ناخاص ملی، اشتغال و مسایل سیاسی و... دارد. یکی از اهداف از انتخاب این موضوع علاقه شخصی به زراعت وکشاورزی بوده است. با نگاهی اجمالی به قرآن و روایات در می یابیم که خداوند چندین بار کلمه زرع، جانشینان و مشتقات آن را در قرآن ذکر نموده که این نشانه اهمیت موضوع است. زراعت یکی از راه های اثبات ربوبیت پروردگار است. عبد چیزی جز تدبیر مالک امور خود را نمی شناسد. صاحبان فکر از طبیعت درس خداشناسی و توحید می گیرند. خداوند برای صاحبان خرد اموری را قرار داده که توسط آن متذکر می شوند. یکی از لطف های خداوند در دنیا بر بندگان، نزول باران از آسمان می باشد که به وسیله آن کشت و زرع را بیرون می آورد. همه این ها از نشانه های رحمت، قدرت الهی و تذکری برای خردمندان است.

هدف از این تحقیق بررسی واژه زرع، واژه های جایگزین و مشتقات آنان از نظر معنا، کاربردها، عوامل، آثار و مصادیق در آیات قرآن کریم با توجه به تفاسیر مختلف از جمله تفسیر المیزان علامه طباطبایی می باشد و به کتابهای لغت و پایان نامه ها و مقالات مختلف معناشناسی و تفاسیر مختلف مراجعه گردید.