مصادیق نبت

فهرست مطلب

   در چندین آیه مصادیق نبت بیان شده است. نبت مصادیق زیادی مانند یقطین (کدو)، حب (دانه)، زیتون، نخل (خرما)، عنب (انگور)، بقل (سبزی)، قثاء (خیار)، فوم (سیر)، عدس، بصل (پیاز)، سبزه ها و ... دارد.