آثار و نتایج زرع

فهرست مطلب

   زرع، آثار و نتایج «مادی ومعنوی» دارد که از اثار معنوی ان عبرت و خداشناسی واثار مادی ان رویش و زیبایی، تغذیه انسان و چارپایان، میراث ارزشمند، پرداخت زکات، برخورداری از نعمت ها و آسایش ها می باشد.