مفهوم واژه زرع در قرآن کریم

فهرست مطلب

مفهوم زرع در قرآن کریم:

   14 بار این کلمه در12 آیه ی قرآن با مشتقاتش ذکر شده است و عواملی مثل باران، خاک و انسان در آن دخالت دارند. زرع رویاندن، زارع فقط خدا و بشر حارث است. انسان عامل و فاعل اسباب زرع است. انسان فقط می کارد خداوند آن را می رویاند، رشد و نمو می دهد. کاشتن توسط انسان صورت می گیرد. رویاننده خداست و کشاورز از روییدن به شگفت می آید.