عوامل و شرایط زرع

فهرست مطلب

در قرآن خداوند به عنوان عامل و مالک واقعی زرع می باشد و زارع با خدا شریک است. همچنین در قرآن از آب و باران به عنوان یکی از مهمترین ارکان کشاورزی و عوامل زرع یاد شده است.